Jacques Schwarz-Bart - Hazzman Year: 2018 Genre: Blues 01. Shabbat menukka hi 02. Mi Shebeirach 03. Oseh shalom 04. Ahot Ketana 05. Avinu malkenu 06. Adon olam 07. Ma nishtana 08. Maoz tsour 09. Havdalah 10. Daienu