Zhu Xiao-Mei - Zhu Xiao-Mei - J.S.Bach Die Kunst der Fuge Year: 2014 Genre: Classical 01. Contrapunctus 1 02. Contrapunctus 2 03. Contrapunctus 3 04. Contrapunctus 4 05. Canon alla Decima Contrapunto alla Terza 06. Contrapunctus 5 07. Canon in Hypdiapason (Canon alla Ottava) 08. Contrapunctus 6 09. Contrapunctus 7 10. Canon Alla Duodecima in Contrapunto Alla Quinta 11. Contrapunctus 8 12. Contrapunctus 9 13. Contrapunctus 10 14. Contrapunctus 11 15. Canon [in Hypodiatessaron] Per Augmentationem in Contrario Mo 15. tu 16. Contrapunctus 12 rectus 17. Contrapunctus 12 inversus 18. Contrapunctus 13 rectus 19. Contrapunctus 13 inversus 20. Contrapunctus 14