Roussakis, Nicolas: - Roussakis: Hymn to Apollo/Ephemeris; Pittsburgh DTITLE=New Music Ens/Group for Contemporary Year: 1982 Genre: Classical 01. Roussakis, Nicolas: Hymn to Apollo (1989) - 001 Prestissimo 02. Roussakis, Nicolas: Hymn to Apollo (1989) - 002 Allegro moderato 03. Roussakis, Nicolas: Ephemeris (1979) - 001 Morning 04. Roussakis, Nicolas: Ephemeris (1979) - 002 Afternoon 05. Roussakis, Nicolas: Ephemeris (1979) - 003 Evening 06. Roussakis, Nicolas: Ephemeris (1979) - 004 Night